Pravidla členství

Vznik členství

 • Členství v LMK je dobrovolné, avšak nenárokové.
 • Členem se může stát každý občan ČR, který se přihlásí k registraci u předsedy, zaplatí příspěvky, souhlasí se stanovami a  cíli klubu a převezme členský průkaz.
 • Členství dětí do 15ti let je vázáno na souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce
 • Cizí státní příslušník se může stát členem LMK za předpokladu jeho trvalého nebo pravidelného pobytu na území ČR. Má všechna práva a povinnosti jako ostatní členové, nemůže však zastávat žádné funkce v orgánech klubu.  
 • O přijetí za člena klubu rozhoduje na základě písemné přihlášky, členská schůze jako nejvyšší orgán.
 • Přijímání nových členů může být z kapacitních důvodů a bezpečnosti provozu letiště rozhodnutím členské schůze pozastaveno.

Zánik členství

 • Vystoupením člena písemným oznámením předsedovi, které bude projednáno na nejbližší členské schůzi.
 • Nezaplacením členského příspěvku i po opakované výzvě.
 • Vyloučením člena členskou schůzí. Vyloučení je mimořádným způsobem zániku členství, kterého lze použít pouze při mimořádně závažném porušení členských povinností nebo modelářské morálky. O vyloučení rozhoduje členská schůze LMK a to na návrh předsedy LMK. Proti rozhodnutí o vyloučení nemá člen právo se odvolat.
 • Úmrtím člena
 • Zánikem klubu.
 • Při zániku členství se členské příspěvky ani vstupní poplatek nevracejí.

Poplatky za členství, poplatky hosté

 • Členové se finančně podílí formou vstupního poplatku a ročního členského příspěvku na provozu letiště.
 • Jednorázový vstupní poplatek nestudujícího člena staršího 18 roků je 3.000,- Kč (úhrada je rozložena do 3 let po 1000 Kč).
 • Členské příspěvky na 1 kalendářní rok jsou :
  1. junioři do 18 let 300 Kč
  2. studující od 18 let do 25 let věku 300 Kč
  3. sponzorující (nelétající) rodinní příslušníci člena klubu 200 Kč 
  4. ostatní 1000 Kč  
  5. důchodci a invalidé 500 Kč
 • Při použití letiště rodinným příslušníkem za přítomnosti člena LMK se členský poplatek ani poplatek za použití letiště neplatí. Předpokladem je, že v jednom okamžiku létá pouze jeden z nich. Příbuzný musí plně respektovat všechna pravidla stanovená provozním řádem
 • Na pozvání mohou letiště používat i hosté z jiného klubu pouze s doprovodem člena LMK Bystřice n.P. Pozvaní modeláři jsou povinni dodržovat pravidla provozu letiště, se kterými je seznámí člen klubu a v případě nepřítomnosti předsedy od nich vybere poplatek za použití letiště 100,- Kč za osobu a den.
 • Modelář, který není členem LMK Bystřice, zaplatí za použití letiště 100,- Kč za každý den, kdy letiště použije. Dále má možnost zaplatit roční poplatek za členství na zkoušku ve výši 500,- Kč, který ho opravňuje k využívání letiště po celý kalendářní rok za stejných podmínek jako by byl člen LMK. Pokud další rok nezaplatí vstupní poplatek a členský příspěvek, skončí členství na zkoušku a za každé použití letiště uhradí 100,- Kč. Další členství na zkoušku není možné.